Het beleidsplan

Stichting Auxilium MarMar 2022-2025

Inleiding 

Stichting Auxilium MarMar (hierna: de stichting) is opgericht op 27 september 2021. Het statutaire doel van de stichting kan als volgt worden samengevat: 

“de ondersteuning van goede doelen in de meest brede zin van het woord onder de voorwaarde dat de betreffende goede doelen beschikken over de ANBI-status”. 

 

Aanleiding

De oprichters van de stichting vinden het belangrijk (en hebben de mogelijkheid) om ondersteuning te geven aan goede doelen. Dit doen zij al jaren. Vanwege onderstaande redenen hebben zij ervoor gekozen om dit via de stichting te laten verlopen:

De financiële ondersteuning aan doelen zoals hiervoor aangegeven te formaliseren en te professionaliseren waardoor de continuïteit hiervan gewaarborgd is. 

Het kunnen aantrekken en binden van deskundige adviseurs welke als bestuurslid zijn toegetreden tot  het bestuur van de stichting. Dit bestuur zal vanuit die deskundigheid de missie en visie van de stichting bewaken en voortzetten. 

De afhankelijkheid van de oprichters hiermee te verminderen en continuïteit te waarborgen. 

 

Beleidsuitgangspunten

Voor de duur van dit beleidsplan (heden- eind 2025) heeft het bestuur een aantal ambities geformuleerd, te weten:

Wij ondersteunen (lokale) stichtingen en initiatieven welke aansluiten bij de belevingswereld en het urgentie gevoel van de oprichters en bestuurders van de stichting. 
Hierbij wordt in beginsel gekozen voor organisaties welke zich richten op: 

  • Medische onderzoek; 
  • Natuurbehoud e.d.; 
  • Maatschappelijke en culturele doelstellingen; 
  • Verbetering  van de samenleving incl. lokale projecten en acties; 

“Alles in de breedste zin van het woord”. 

In de laatste bestuursvergadering van enig jaar zal een (voorlopige) lijst worden opgesteld aan welke doelen het bestuur in het komende jaar ondersteuning wenst te geven en in welke mate. Gedurende het nieuwe jaar kunnen daar aanvullingen of wijzigingen op worden gedaan. 

De fondsenwerving vindt uitsluitend plaats door donatie van giften door de oprichters van de stichting, er zal geen externe fondsenwerving plaatsvinden. 

 

Beloning en vergoedingen

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Dit is ongewenst en statutair ook uitgesloten. Wel ontvangen de bestuursleden een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en kunnen noodzakelijke kosten die het bestuur (c.q. een bestuurslid) maakt in overleg worden vergoed. 

 

Evaluatie 

Het bestuur zal jaarlijks het beleidsplan evalueren en zo nodig op onderdelen bijstellen, mits met meerderheid van stemmen ondersteund. 

Naaldwijk, april 2022

 

Jaarverslag

jaaroverzicht_2022.pdf